Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Cursisten zijn zij die deze overeenkomst aangaan met de eigenaar van de hondenschool en men is definitief cursist op de datum van de inschrijving voor het tussen eigenaar en cursist overeengekomen aantal lessen.

 1. Bij de inschrijving dient de cursist het entingsboekje/dierenpaspoort van de hond te laten zien.
 2. Bij minderjarige cursisten dienen hun ouders/wettige vertegenwoordigers de reservering te maken.
 3. Afwijkende afspraken gelden slechts indien partijen deze via e-mail zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de speciale overeenkomst waarvoor de afwijkende afspraak is overeengekomen.
 4. Toezeggingen van personeelsleden van de hondenschool zijn slechts bindend indien de eigenaar deze achteraf via de e-mail heeft bevestigd.

2. Inschrijving

 1. Om deel te nemen aan een cursus dient de cursist zich altijd in te schrijven via het inschrijfformulier van de website.
 2. Deelname aan een cursus is pas definitief als er ook een bevestiging per e-mail van de eigenaar is ontvangen door de cursist.
 3. Een door u aangemelde deelname aan een cursus, kan tot twee weken voor aanvang van die cursus kosteloos worden geannuleerd.
 4. Bij inschrijving houden wij een plaats voor u vrij in onze groep! Mocht u niet op de cursus verschijnen dan bent u daarom alsnog verplicht de gehele cursus te betalen.

3. Cursus

 1. De hondenschool is gesloten op officiële feestdagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. De cursisten dienen de cursusgelden contant of per bank te voldoen, voor of bij aanvang van de cursus.
 3. Indien door ziekte (van de cursist of de hond) of overmacht de cursus vroegtijdig moet worden beëindigd, dient er een doktersverklaring c.q. dierenartsverklaring te worden getoond. Na overleg van deze verklaring zal, als het een geldige reden betreft, het cursusgeld naar rato worden gerestitueerd vanaf het moment van overlegging. Het gaat hier om het bedrag na aftrek van de vaste lasten en administratiekosten.
 4. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de hondenschool, dan wordt het resterende cursusgeld – na aftrek van de kosten van het cursusmateriaal – aan de cursist gerestitueerd.
 5. Indien de cursist meer dan driemaal zonder geldige reden en afmelding heeft verzuimd, vervalt het recht op de examen.
 6. Lessen op een cursus die worden gemist, kunnen niet worden terugbetaald.
 7. Inhaallessen zijn in geval van ziekte of omstandigheden van overmacht zonder extra kosten mogelijk. De datum en tijden van deze inhaallessen worden in overleg met de instructeur en naar mogelijkheden van de instructeur ingepast. Indien een les echter later dan 24 uur voor de aanvang is afgezegd zonder verklaring van overmacht vervalt het recht op inhalen.
 8. Indien door ziekte of overmacht van de instructeur lessen uitvallen, kunnen deze altijd ingehaald worden, in overleg en naar mogelijkheden van de instructeur.
 9. De trainingen geschieden op eigen risico van de cursist. De hondenschool kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of letsel, opgelopen op het terrein van de hondenschool.

4. Reglement van orde

 1. Alle cursisten dienen uiterlijk 5 minuten voor de aanvang van de lessen aanwezig te zijn. Bij verhindering dient de cursist de instructeur zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk 24 uur voor de aanvang van de les op de hoogte te stellen.
 2. Op het terrein van de hondenschool dienen de honden – behoudens uitdrukkelijk verzoek van de instructeur – aangelijnd te zijn.
 3. Alle honden dienen op het juiste tijdstip de juiste inentingen te ontvangen, dit in overleg met de dierenarts. Hier dient de cursist zorg voor te dragen en dit dient gecontroleerd te worden door de instructeur.
 4. Als de hond loops of lichamelijk niet in orde is, dient de cursist overleg te plegen met de instructeur alvorens hij/zij op de les verschijnt.
 5. De te trainen honden dienen te zijn meeverzekerd in de WA-verzekering van de cursist.
 6. In overleg met de instructeur is het toegestaan dat de cursist andere personen meebrengt naar de training, doch uitsluitend op eigen risico. Deze toeschouwers dienen zich aan te passen aan bovengenoemde gedragsregels en aanwijzingen van de instructeur.

5. Adviezen

 1. Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het gedrag van een hond advies vragen aan de instructeur.
 2. Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige ervaringen van de instructeur.
 3. Deze advisering leidt niet tot aansprakelijkheid van de instructeur noch de hondenschool. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek. Een WA-verzekering is geboden zoals onder punt 4.5 genoemd.

6. Persoonsgegevens

 1. Wanneer een cursist zich inschrijft via de website worden de gegevens geregistreerd voor de administratie van de hondenschool.
 2. Gegevens worden nooit doorgegeven aan derden.
 3. De gegevens zijn te allen tijde opvraagbaar en kunnen te allen tijde op verzoek worden bewerkt of verwijderd.

7. Fotomateriaal

 1. Wanneer een cursist een cursus volgt bij de hondenschool dan kunnen er tijdens trainingsdagen, diplomadagen en werkproefdagen foto's worden gemaakt. Hondenschool Odin gebruikt deze foto's graag op de website en op Facebook ter promotie.
 2. Wanneer er bezwaar is tegen het maken en/of plaatsen van foto's dient de cursist dit voor aanvang van de eerste les aan te geven bij de eigenaar. Daarnaast dient dit via e-mail te worden medegedeeld in verband met de administratie.
 3. Wanneer het bezwaar tegen foto's zowel mondeling als schiftelijk is doorgegeven zal Hondenschool Odin ervoor zorgen dat er geen foto's op de website of op Facebook worden geplaatst.